Obligațiile Proprietarilor

Administrator ImobileDrepturi și Obligații1 Comment

Vezi și drepturile proprietarilor de apartamente. să mențină în bune condiții proprietatea individuală, apartamentul sau spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, pe propria cheltuială. Niciun proprietar nu poate încălca, afecta sau prejudicia dreptul de proprietate comună sau individuală al celorlalți proprietari din condominiu; să accepte accesul în apartamentul sau în spațiul propriu, cu un preaviz de 5 zile, al unui delegat al asociației, atunci când este necesar și justificat să se inspecteze, să se repare ori să se înlocuiască elemente din proprietatea comună, la care se poate avea acces numai din respectivul apartament sau spațiu. Fac excepție cazurile de urgență, când accesul se poate face fără preaviz, conform prevederilor din statutul asociației de proprietari; să contribuie la constituirea mijloacelor bănești și materiale ale asociației de proprietari și să achite în termenul stabilit cota de contribuție care le revine în cadrul cheltuielilor asociației de proprietari; să ia măsuri, în cadrul asociației, pentru modernizarea, consolidarea, reabilitarea termică, precum și pentru … Read More

Drepturile Proprietarilor

Administrator ImobileDrepturi și Obligații1 Comment

Vezi și obligațiile proprietarilor de apartamente. să participe, cu drept de vot, la adunarea generală a asociației de proprietari; să își înscrie candidatura, să candideze, să aleagă și să fie aleși în structura organizatorică a asociației de proprietari, dacă au capacitatea deplină de exercițiu; să cunoască toate aspectele ce țin de activitatea asociației și să aibă acces, la cerere, la orice document al acesteia; să primească explicații cu privire la calculul cotei de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari și, eventual, să o conteste la președintele asociației de proprietari, în termen de 10 zile de la afișarea listei de plată. Președintele asociației de proprietari este obligat să răspundă la contestație în termen de 7 zile; să folosească părțile comune de construcții și instalații ale condominiului conform destinației pentru care au fost construite; să își închirieze proprietatea, fără a fi afectate exercitarea drepturilor și îndeplinirea responsabilităților legate de asociația de proprietari.    

Atribuții ale Președintelui Asociației de Proprietari

Administrator ImobileDrepturi și ObligațiiLeave a Comment

reprezintă asociația în derularea contractelor și isi asuma obligații în numele acesteia; reprezintă asociația de proprietari în relațiile cu terții, inclusiv în acțiunile inițiate de asociație impotriva unui proprietar care nu și-a îndeplinit obligațiile fata de asociație sau în procesele inițiate de un proprietar care contesta o hotărâre a adunării generale a proprietarilor; supraveghează și urmărește aplicarea hotărârilor adunării generale, respectarea prevederilor statutului și acordului de asociere, precum și aplicarea deciziilor comitetului executiv. poate propune comitetului executiv sau adunării generale, după caz, măsuri impotriva celor care nu respecta regulile, regulamentele, hotărârile și deciziile asociației de proprietari, conform prevederilor legale și statutare. urmărește îndeplinirea obligațiilor cetățenești ce revin proprietarilor și punerea în aplicare a deciziilor comitetului executiv; păstrează și urmărește ținerea la zi a cărții tehnice a construcției, precum și a celorlalte documente privitoare la activitatea asociației de proprietari. ștampila asociației de proprietari se păstrează și se folosește numai de către președinte sau de vicepreședinte. În cazul în care președintele se … Read More

Atribuțiile Comisiei de Cenzori

Administrator ImobileDrepturi și ObligațiiLeave a Comment

verifică legalitatea actelor și documentelor, a hotărârilor, deciziilor, regulilor și a regulamentelor; verifică execuția bugetului de venituri și cheltuieli; verifică gestiunea financiar-contabilă; cel puțin o dată pe an, întocmește și prezintă adunării generale rapoarte asupra activității sale și asupra gestiunii asociației de proprietari, propunând măsuri.

Atribuții ale Comitetului Executiv

Administrator ImobileDrepturi și ObligațiiLeave a Comment

duce la îndeplinire hotărârile adunării generale și urmărește respectarea prevederilor legale, a statutului și a acordului de asociere ale asociației de proprietari; emite, dacă este cazul, decizii scrise privind regulile pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale și pentru respectarea prevederilor legale, a statutului și a acordului de asociere, precum și alte decizii ce privesc activitatea asociației de proprietari; întocmește proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și pregătește desfășurarea adunărilor generale; reglementeazăfolosirea,întreținerea,repararea,înlocuireașimodificareapărților proprietății comune, inclusiv cu privire la consumurile aferente proprietății comune, în conformitate cu actele normative în vigoare; întocmește sau propune planuri de măsuri și activități, conform cu responsabilitățile ce le revin, și urmărește realizarea lor; supraveghează desfășurarea tuturor activităților din cadrul asociației de proprietari, în mod special situația încasărilor și a plăților lunare; pentru realizarea scopului și a activităților asociației de proprietari, angajează și demite personalul necesar, încheie și reziliază contracte cu persoane fizice/juridice; își asumă obligații, în numele asociației de proprietari sau în numele proprietarilor membri … Read More

Atribuții ale Adunării Generale

Administrator ImobileDrepturi și ObligațiiLeave a Comment

alege și revocă din funcție președintele, membrii comitetului executiv și cenzorul sau membrii comisiei de cenzori a asociației de proprietari; adoptă, modifică sau revocă hotărâri; adoptă și modifică bugetul de venituri și cheltuieli; mandatează comitetul executiv, reprezentat de președintele asociației de proprietari, pentru angajarea și eliberarea din funcție a persoanei care ocupă funcția de administrator al imobilului sau a altor angajați ori prestatori, în scopul administrării și bunei funcționări a clădirii; exercită alte atribuții care i-au fost conferite prin statut, prin acordul de asociere sau prin votul proprietarilor asociați.

Atribuțiile Administratorului de Imobile

Administrator ImobileDrepturi și ObligațiiLeave a Comment

Administratorul asigură managementul de proprietate al condominiului prin: prestarea serviciilor conform atribuțiilor, obligațiilor și responsabilităților atribuite de comitetul executiv, în condițiile legislației în vigoare; gestionarea bunurilor materiale și a fondurilor bănești, dacă nu are angajat un casier; efectuarea formalităților necesare în angajarea contractelor cu furnizorii/prestatorii de servicii pentru exploatarea și întreținerea clădirii, derularea și urmărirea realizării acestor contracte; asigurarea cunoașterii și respectării regulilor cu privire la proprietatea comună; gestionarea modului de îndeplinire a obligațiilor cetățenești ce revin proprietarilor în raport cu autoritățile publice. Obligațiile cetățenești sunt cele stabilite, potrivit legii, de adunarea generală; îndeplinirea oricăror alte obligații expres prevăzute de lege, precum și a celor stabilite prin contractul încheiat cu asociația de proprietari.   Administratorul care îndeplinește și funcția de contabil în partidă simplă are obligația să întocmească și să completeze registrul jurnal registrul inventar registrul pentru evidența fondului de reparații registrul pentru evidența fondului de rulment registrul pentru evidența sumelor speciale registrul pentru evidența fondului de penalizări precum și … Read More