Atribuții ale Președintelui Asociației de Proprietari

Administrator ImobileDrepturi și ObligațiiLeave a Comment

reprezintă asociația în derularea contractelor și isi asuma obligații în numele acesteia; reprezintă asociația de proprietari în relațiile cu terții, inclusiv în acțiunile inițiate de asociație impotriva unui proprietar care nu și-a îndeplinit obligațiile fata de asociație sau în procesele inițiate de un proprietar care contesta o hotărâre a adunării generale a proprietarilor; supraveghează și urmărește aplicarea hotărârilor adunării generale, respectarea prevederilor statutului și acordului de asociere, precum și aplicarea deciziilor comitetului executiv. poate propune comitetului executiv sau adunării generale, după caz, măsuri impotriva celor care nu respecta regulile, regulamentele, hotărârile și deciziile asociației de proprietari, conform prevederilor legale și statutare. urmărește îndeplinirea obligațiilor cetățenești ce revin proprietarilor și punerea în aplicare a deciziilor comitetului executiv; păstrează și urmărește ținerea la zi a cărții tehnice a construcției, precum și a celorlalte documente privitoare la activitatea asociației de proprietari. ștampila asociației de proprietari se păstrează și se folosește numai de către președinte sau de vicepreședinte. În cazul în care președintele se … Read More

Atribuțiile Comisiei de Cenzori

Administrator ImobileDrepturi și ObligațiiLeave a Comment

verifică legalitatea actelor și documentelor, a hotărârilor, deciziilor, regulilor și a regulamentelor; verifică execuția bugetului de venituri și cheltuieli; verifică gestiunea financiar-contabilă; cel puțin o dată pe an, întocmește și prezintă adunării generale rapoarte asupra activității sale și asupra gestiunii asociației de proprietari, propunând măsuri.

Legea 230 / 2007 – Capitolul VII – Raportul dintre Administrația Publică Locală și Centrală și Asociațiile de Proprietari

Administrator ImobileLegea 230 / 2007Leave a Comment

Art. 52 (1) Consiliile locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti sprijina activitatea asociatiilor de proprietari pentru realizarea scopurilor si sarcinilor ce le revin, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. (2) Consiliile locale organizeaza in cadrul aparatului propriu un compartiment specializat in sprijinirea si indrumarea asociatiilor de proprietari. Art. 53 (1) Compartimentele specializate infiintate in cadrul autoritatii publice locale indruma si sprijina proprietarii pentru a se constitui in asociatii de proprietari. (2) Consiliile locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti indruma si sprijina asociatiile de proprietari pentru indeplinirea obligatiilor locale ce le revin asupra proprietatii comune. Art. 54 (1) Persoanele fizice care au calitatea de administrator de imobile sunt atestate de catre primar, la propunerea compartimentelor specializate din cadrul autoritatii administratiei publice locale, in baza unei hotarari a consiliului local. (2) Atestatul are drept scop certificarea calitatilor profesionale ale persoanelor care doresc sa practice activitatea de administrare a imobilelor la asociatiile de proprietari. … Read More

Atribuții ale Comitetului Executiv

Administrator ImobileDrepturi și ObligațiiLeave a Comment

duce la îndeplinire hotărârile adunării generale și urmărește respectarea prevederilor legale, a statutului și a acordului de asociere ale asociației de proprietari; emite, dacă este cazul, decizii scrise privind regulile pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale și pentru respectarea prevederilor legale, a statutului și a acordului de asociere, precum și alte decizii ce privesc activitatea asociației de proprietari; întocmește proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și pregătește desfășurarea adunărilor generale; reglementeazăfolosirea,întreținerea,repararea,înlocuireașimodificareapărților proprietății comune, inclusiv cu privire la consumurile aferente proprietății comune, în conformitate cu actele normative în vigoare; întocmește sau propune planuri de măsuri și activități, conform cu responsabilitățile ce le revin, și urmărește realizarea lor; supraveghează desfășurarea tuturor activităților din cadrul asociației de proprietari, în mod special situația încasărilor și a plăților lunare; pentru realizarea scopului și a activităților asociației de proprietari, angajează și demite personalul necesar, încheie și reziliază contracte cu persoane fizice/juridice; își asumă obligații, în numele asociației de proprietari sau în numele proprietarilor membri … Read More

Atribuții ale Adunării Generale

Administrator ImobileDrepturi și ObligațiiLeave a Comment

alege și revocă din funcție președintele, membrii comitetului executiv și cenzorul sau membrii comisiei de cenzori a asociației de proprietari; adoptă, modifică sau revocă hotărâri; adoptă și modifică bugetul de venituri și cheltuieli; mandatează comitetul executiv, reprezentat de președintele asociației de proprietari, pentru angajarea și eliberarea din funcție a persoanei care ocupă funcția de administrator al imobilului sau a altor angajați ori prestatori, în scopul administrării și bunei funcționări a clădirii; exercită alte atribuții care i-au fost conferite prin statut, prin acordul de asociere sau prin votul proprietarilor asociați.

Legea 230 / 2007 – Capitolul VI – Cheltuielile Asociației de Proprietari

Administrator ImobileLegea 230 / 2007Leave a Comment

Art. 45 (1) Anul fiscal al asociatiei de proprietari este anul calendaristic. (2) Inainte de inceputul urmatorului an fiscal si pentru fiecare an fiscal ce urmeaza, comitetul executiv va pregati si va prezenta proprietarilor in adunarea generala un buget anual de venituri si cheltuieli, suficient pentru a acoperi cheltuielile asociatiei de proprietari, inclusiv fondurile necesare organizarii si functionarii acesteia. (3) Proprietarii membri ai asociatiei de proprietari au obligatia sa aprobe si un fond de reparatii anual, necesar pentru repararea si imbunatatirea proprietatii comune. Comitetul executiv va pregati si va prezenta adunarii generale suma anuala necesara pentru constituirea sau completarea acestui fond, care se alimenteaza in avans, in transe lunare egale, prevazute in lista de plata a cheltuielilor asociatiei de proprietari. Platile pentru repararea si imbunatatirea proprietatii comune se vor face din fondul de reparatii. Proprietarii membri ai asociatiei de proprietari pot aproba si alte fonduri cu caracter special. (4) Asociatia de proprietari poate deschide unul sau mai multe conturi la … Read More

Legea 230 / 2007 – Capitolul V – Administrarea în Asociația de Proprietari

Administrator ImobileLegea 230 / 2007Leave a Comment

Art. 35 (1) Pentru activitatea de administrare care include activitati de administrare tehnica, de contabilitate si casierie, asociatia de proprietari poate angaja fie persoane fizice atestate pentru functia de administrator de imobile, fie poate incheia contract de administrare cu persoane juridice specializate si autorizate, care au ca obiect de activitate numai domeniul asociatiilor de proprietari sau care au ca activitate principala administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract. Administratorilor de imobile li se aplica in mod corespunzator prevederile art.21 alin.(2) si art.22 din prezenta lege. (2) Persoanele fizice pot fi angajate prin incheierea unui contract individual de munca, conform celor stabilite prin negociere directa. (3) Candidatii pentru functia de administrator de imobile trebuie sa prezinte comitetului executiv al asociatiei de proprietari documentele solicitate, garantiile profesionale si materiale prevazute de lege si trebuie sa nu fi suferit nici o condamnare. (4) Comitetul executiv adopta decizii asupra cuantumului salariilor, al indemnizatiilor si al eventualelor premieri care se acorda personalului incadrat cu … Read More

Atribuțiile Administratorului de Imobile

Administrator ImobileDrepturi și ObligațiiLeave a Comment

Administratorul asigură managementul de proprietate al condominiului prin: prestarea serviciilor conform atribuțiilor, obligațiilor și responsabilităților atribuite de comitetul executiv, în condițiile legislației în vigoare; gestionarea bunurilor materiale și a fondurilor bănești, dacă nu are angajat un casier; efectuarea formalităților necesare în angajarea contractelor cu furnizorii/prestatorii de servicii pentru exploatarea și întreținerea clădirii, derularea și urmărirea realizării acestor contracte; asigurarea cunoașterii și respectării regulilor cu privire la proprietatea comună; gestionarea modului de îndeplinire a obligațiilor cetățenești ce revin proprietarilor în raport cu autoritățile publice. Obligațiile cetățenești sunt cele stabilite, potrivit legii, de adunarea generală; îndeplinirea oricăror alte obligații expres prevăzute de lege, precum și a celor stabilite prin contractul încheiat cu asociația de proprietari.   Administratorul care îndeplinește și funcția de contabil în partidă simplă are obligația să întocmească și să completeze registrul jurnal registrul inventar registrul pentru evidența fondului de reparații registrul pentru evidența fondului de rulment registrul pentru evidența sumelor speciale registrul pentru evidența fondului de penalizări precum și … Read More

Legea 230 / 2007 – Capitolul IV – Organizarea și funcționarea asociației de proprietari

Administrator ImobileLegea 230 / 2007Leave a Comment

Art. 21 (1) La adunarea generala de constituire a asociatiei de proprietari, proprietarii vor alege, dintre cei prezenti, un comitet executiv, format din presedintele asociatiei de proprietari si un cenzor sau o comisie de cenzori, si vor hotari numarul membrilor acestora si durata mandatelor lor. Daca dintre membrii asociatiei de proprietari nu se poate alege un cenzor sau comisia de cenzori, atunci adunarea generala a proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari va mandata comitetul executiv pentru angajarea unui cenzor din afara asociatiei de proprietari, persoana fizica sau juridica de specialitate, pe baza de contract sau conventie de prestari de servicii. (2) Cenzorul sau membrii comisiei de cenzori trebuie sa aiba cel putin studii medii si pot depune, daca adunarea generala a asociatiei de proprietari hotaraste astfel, intr-un cont bancar al asociatiei de proprietari, o garantie suficienta si indestulatoare, pe baza unui contract de garantie incheiat in acest sens. Cuantumul garantiei nu poate fi mai mic decat media anuala a totalului … Read More

Legea 230 / 2007 – Capitolul III – Drepturile și obligațiile proprietarilor

Administrator ImobileLegea 230 / 2007Leave a Comment

Art. 9. Proprietarii membri ai asociaţiei de proprietari au dreptul să participe, cu drept de vot, la adunarea generală a proprietarilor, să-şi înscrie candidatura, să candideze, să aleagă şi să fie aleşi în structura organizatorică a asociaţiei de proprietari. Pentru a beneficia de dreptul de a fi ales, persoana în cauză trebuie să aibă capacitate deplină de exerciţiu. Art. 10. Proprietarii au dreptul să cunoască toate aspectele ce ţin de activitatea asociaţiei şi au acces, la cerere, la orice document al acesteia. Art. 11. (1) Proprietarul poate aduce îmbunătăţiri sau modificări proprietăţii sale individuale, cu respectarea prevederilor legale referitoare la autorizarea de către autoritatea publică locală a modificărilor constructive, fără a pune în pericol integritatea structurală a clădirii sau a altor proprietăţi individuale. (2) Proprietarul nu poate schimba aspectul sau destinaţia proprietăţii comune, fără a obţine mai întâi acceptul din partea asociaţiei de proprietari. Art. 12. Zidurile dintre apartamentele sau spaţiile alăturate, care nu fac parte din structura de rezistenţă … Read More